Phát huy vai trò của các tổ chức thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thanh niên Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong tình hình hiện nay.

Ảnh minh họa

YÊU CẦU CẤP THIẾT

Các tổ chức thanh niên Việt Nam bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với các tổ chức thanh niên, xuất phát từ những lý do chủ yếu sau:

Một là, xuất phát từ vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ tuổi thanh niên đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã gặp chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm thấy ở đây con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Người luôn coi chủ nghĩa Mác – Lênin là “cẩm nang thần kỳ”, là “kim chỉ nam” cho hoạt động của Đảng. Người nhấn mạnh: “Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình, là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh của nước ta”.

Trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, trong nhiều văn kiện Đại hội cho đến Điều lệ Đảng hiện hành đã luôn xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.

Hai là, xuất phát từ đặc điểm của thanh niên và thực trạng các tổ chức thanh niên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ở Việt Nam, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi chiếm khoảng 30% dân số, là lực lượng có sức khỏe, trí tuệ, có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, có khát vọng vươn lên, ham học hỏi, dễ thích nghi với môi trường xã hội; là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế… Tuy nhiên, thanh niên còn những hạn chế về kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử và lý luận chính trị, chưa có  nhiều kinh nghiệm nên rất dễ bị lôi kéo trước những cám dỗ; dễ bị kích động theo “tâm lý đám đông”; dễ chán nản, bi quan, tiêu cực khi gặp khó khăn, thất bại… Các thế lực thù địch luôn lợi dụng những đặc điểm đó để tuyên truyền, lôi kéo, kích động thanh niên.

Trong thời gian qua các tổ chức thanh niên đã có những thành tích nhất định trong việc tuyên truyền, giáo dục những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế như chưa có nhiều hình thức giáo dục nhận thức, tổ chức dự báo, cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chưa chủ động nâng cao năng lực và biện pháp kỹ thuật đấu tranh trên không gian mạng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, xuất phát từ yêu cầu của Đảng đối với thanh niên và các tổ chức thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”(1), trong các giai đoạn cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của thanh niên và các tổ chức thanh niên. Theo đó, nhiều nghị quyết chuyên đề dành cho thanh niên đã được Đảng ban hành; khẳng định thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đại XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ”(2).

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG THANH NIÊN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG

Xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địchphản động cho rằng chủ nghĩa Mác ra đời từ năm 1848, vì vậy, trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, những nguyên lý của học thuyết này không còn đúng nữa; chủ nghĩa Mác – Lênin chứa đựng nhiều mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn… Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lấy học thuyết Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng là lỗi thời, giáo điều, máy móc. Đồng thời, chúng dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ, xuyên tạc về Hồ Chí Minh; phủ nhận và bác bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin để phủ nhận cả hai, từ đó phủ nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Xuyên tạc đường lối, chia rẽ tổ chức nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trước những biến động mau lẹ, phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, các thế lực thù địch, phản động càng ráo riết tấn công vào Cương lĩnh, đường lối của Đảng; phủ nhận Nhà nước pháp quyền XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN; rêu rao rằng kinh tế nhiều thành phần thì phải có “đa nguyên”, “đa đảng”; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; thổi phồng những sai lầm, khuyết điểm, nhất là từ việc một số đảng viên có chức có quyền nhưng thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật và kỷ luật Đảng.

Cùng với chiêu trò gửi thư ngỏ, kêu gọi ký tên vào các thỉnh nguyện thư, tổ chức diễn đàn, tọa đàm trên internet, mạng xã hội, các thế lực xấu còn cho rằng, khi Đảng khuyến khích đảng viên làm giàu đồng nghĩa là Đảng đã đánh mất bản chất giai cấp của mình; cho rằng Điều 4 Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lãnh đạo của Đảng là “mất dân chủ”, là “chuyên chế”… theo đó, chỉ có đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” trong xã hội.

Thủ đoạn chống phá nhằm vào thanh niên ngày càng tinh vi, quyết liệt hơn. Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và tâm lý dễ cả tin, chủ quan khi tham gia mạng xã hội của thanh niên, các thế lực xấu thường xuyên tung ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn; tăng cường bình luận, tuyên truyền kích động để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước, dùng “cộng sản nói xấu cộng sản”, “cộng sản con nói xấu cộng sản bố” hòng tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ nội bộ Đảng và xã hội ta. Chúng xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí, tổ chức, bộ máy, công nghệ, thiết bị máy móc để “khuyếch đại hiệu ứng” chống phá; dựa vào những thông tin trên báo chí chính thống của chúng ta để “thêm bớt”, xuyên tạc bản chất vấn đề; lợi dụng những phần tử cơ hội, bất mãn, suy thoái, biến chất trong nước, trong đó có cả trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên làm “công cụ chống phá” từ bên trong; lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý kỷ luật, truy tố những cán bộ từng giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, để “lu loa”, quy chụp, cho đó là bản chất của chế độ một Đảng cầm quyền.

Nguy hiểm hơn, thời gian gần đây, chúng thông qua các hoạt động “diễn đàn”, “hỗ trợ nhân đạo”, “tham quan”, “du lịch”, “hội nghị”, “đào tạo”… cùng các “mồi nhử” kinh tế khác để tuyên truyền, lôi kéo, mê hoặc thanh niên; tán phát các tài liệu, luận điệu phản động. Nhằm gây hoang mang, tạo ra tình trạng bất ổn trong xã hội, chúng lấy việc các cơ quan chức năng của chúng ta truy tố những kẻ lợi dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt, gây nhiễu loạn thông tin; những đại gia lũng đoạn thị trường chứng khoán… để vu cáo Đảng, Nhà nước ta hình sự hóa các quan hệ dân sự

Cùng với các chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, chúng ra sức lợi dụng một số vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết kịp thời để kích động thanh niên, lôi kéo tụ tập – khiếu kiện đông người, gây mất trật tự, an ninh. Cùng với đó là không ngừng cổ vũ lối sống thực dụng, hưởng lạc, tôn thờ đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân, bất chấp đạo lý, pháp luật, kỷ cương…

ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG CÁC TỔ CHỨC THANH NIÊN

Thời gian qua, các tổ chức thanh niên Việt Nam đã có nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ. Các cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên đã tăng cường quản lý và định hướng thông tin, quyết liệt chặn, lọc các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; ngăn chặn kịp thời các chiến dịch kích động biểu tình, bạo loạn, sử dụng internet, mạng xã hội để tung tin gây mất ổn định an ninh quốc gia.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thanh niên được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng như: các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị; các chương trình thông tin, thời sự… cho thanh niên. Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong các tổ chức thanh niên có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng trên những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Nhìn chung, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các tổ chức thanh niên đã đạt được một số kết quả quan trọng, khẳng định vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng trong văn hóa dân tộc; góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của hơn 35 năm đổi mới.

Tuy nhiên, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đa số thanh niên vẫn còn những bất cập, hạn chế; nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ, sâu sắc. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các tổ chức thanh niên chưa thường xuyên, liên tục, còn bị động theo tình huống; việc cung cấp thông tin chính thống cho thanh niên chưa kịp thời, chưa đầy đủ; nhiều bài viết đấu tranh, phản bác chưa đủ sức thuyết phục về khoa học, lý luận, thiếu sức chiến đấu. Trình độ khai thác, sử dụng công nghệ thông tin của không ít tổ chức thanh niên còn bất cập, lúng túng, nhất là sử dụng công nghệ cao trong đấu tranh trên không gian mạng. Công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn đấu tranh, phản bác trong các tổ chức thanh niên chưa được chú trọng thường xuyên. Nội dung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các tổ chức thanh niên còn chậm đổi mới, thiếu sinh động, kém hiệu quả. Chưa có bộ phận chuyên sâu trong tổ chức thanh niên có trình độ lý luận chính trị, kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng công nghệ cao trên mạng internet để chủ động đấu tranh, phản bác bằng những hình thức, phương pháp, nội dung phù hợp. Công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật phát ngôn của thanh niên còn bị xem nhẹ, nhiều sai phạm lớn chậm được phát hiện xử lý…

Ngoài nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của hạn chếbất cập nêu trên xuất phát từ nhận thức lơ là, coi nhẹ của không ít cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Việc học tập lý luận chính trị ở nhiều tổ chức thanh niên thiếu nghiêm túc, chỉ nhằm hợp thức hóa, theo phong trào. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng chưa tập trung, thiếu thống nhất; thiếu tính chuyên nghiệp, kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ sử dụng công nghệ…

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tổ chức thanh niên các cấp, nhất là Đoàn Thanh niên cần quan tâm hơn nữa đến những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh niên về Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; đa dạng hóa các hình thức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quán triệt, khẳng định có tính thuyết phục trong thanh niên về con đường lên CNXH ở nước ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại.

Thứ hai, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, các tổ chức thanh niên cần có nhiều hình thức tổ chức rộng rãi chương trình giáo dục sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị phù hợp với các đối tượng khác nhau. Trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho thanh niên. Triển khaicó hiệu quảviệc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các hoạt động giáo dục truyền thống…

Thứ ba, tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục bằng nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, như thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chương trình cập nhật kiến thức, thông tin chuyên đề, thông tin thời sự… để thanh niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, từ đó có nhận thức đúng, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng đề kháng, thanh lọc trước các thông tin xấu, độc. Chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác những nội dung liên quan đến an ninh truyền thông, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Thứ tư, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho cho thanh niên, chú trọng đến những cá nhân có năng lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao. Kiên quyết xử lý, xoá bỏ thông tin sai, cực đoan trên internet, mạng xã hội, nhất là những thông tin chia sẻ, bình luận vì chủ quan, thiếu hiểu biết của thanh niên. Có biện pháp khích lệ thanh niên chủ động, thường xuyên viết tin bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt; phê phán, đấu tranh, loại bỏ những thông tin sai, xấu, độc. Xây dựng Cổng thông tin điện tử học tập chính trị cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm lý của thanh niên như infographic, phim ngắn…

Thứ năm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các tổ chức thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn gương mẫu về mọi mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cán bộ Đoàn, Hội Thanh niên, Sinh viên các cấp không ngừng chủ động nắm, dự báo, báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động thông tin cho thanh niên những vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Thứ sáu, tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018.

Thứ bảy, mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, miền núi, hải đảo, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…, tạo thành một mặt trận rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, tích cực xây dựng môi trường văn hóa, tham gia mạng xã hội lành mạnh để phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Kiên quyết xử lý các đối tượng chống đối, cơ hội, bất mãn chính trị đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, kích động trên intemet, mạng xã hội./.

Sưu tầm

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments