GIỚI THIỆU TỈNH ĐOÀN PHÚ THỌ

THÔNG TIN, GIỚI THIỆU VỀ TỈNH ĐOÀN PHÚ THỌ

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được chia làm 4 cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở.

  1. Hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ:

Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ được quy định tại Hướng dẫn liên tịch số 63/GDLT ngày 10/8/2001 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các địa phương, như sau:

1.1.Về chức năng: Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

1.2. Về nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, tham mưu cho Ban chấp hành, ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế oạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

– Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh đến cơ sở.

– Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

– Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi của tỉnh.

– Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn: quản lý tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Trung ương Đoàn.

  1. Chức năng, nhiệm vụ của các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn

2.1- Ban Tổ chức – Kiểm tra (Thường trực Ủy ban Kiểm tra): Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn cấp dưới về công tác xây dựng Đoàn, công tác đoàn viên, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng; tham mưu mảng công tác tổ chức của Cơ quan Tỉnh đoàn.

2.2- Ban Tuyên giáo: Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về chủ trương, phương hướng, nội dung, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn đối với đoàn viên thanh niên; tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Đoàn. Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên. Tuyên truyền cho ĐVTN về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đoàn cấp trên và của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn. Tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai công tác tư tưởng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của Đoàn phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể. Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng, tổ chức, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên. Chịu trách nhiệm tuyên truyền các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 2.3- Ban Thanh thiếu nhi Trường học (Thường trực Hội đồng đội, Hội Sinh viên tỉnh Phú Thọ): Nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; tham mưu triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác Hội sinh viên và phong trào sinh viên. Là thường trực Hội đồng Đội, Hội Sinh viên tỉnh Phú Thọ, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về chủ trương, phương hướng, nội dung công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh.

2.4- Ban Phong Trào: Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn những chủ trương, hình thức, biện pháp, mô hình công tác vận động tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn trong các đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn, thanh niên khối hành chính sự nghiệp, viên chức và thanh niên trong các lực lượng vũ trang. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Hướng dẫn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phát hiện, tạo dựng mô hình, tổng kết lý luận và thực tiễn về phong trào thanh niên và các mô hình hoạt động trong các đối tượng thanh niên. Theo dõi, quản lý các hoạt động   nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các dự án: Dự án Thủy sản, dự án Cầu nông thôn.

 Tham mưu, đề xuất cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút, quản lý, giáo dục các đối tượng thanh niên ngoài tổ chức Đoàn vào tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Tập trung trong các đối tượng thanh niên đặc thù như: Thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Là cơ quan Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ, có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên. Xây dựng phát triển tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu chỉ đạo hoạt động của CLB Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ. Tham mưu giữ mối liên hệ công tác với các Hội, các tổ chức, các ngành. Triển khai tổ chức thực hiện công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 2.6- Văn phòng: Tham mưu cho Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tổ chức công tác thông tin trong hệ thống Đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở, phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bảo đảm công tác thông tin hai chiều giữa Tỉnh Đoàn với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh và Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Chịu trách nhiệm tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Là Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng. Quản lý, sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hoạt động của cơ quan Tỉnh Đoàn; giám sát việc chấp hành các quy định, quy chế, nội quy cơ quan của các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cán bộ công chức cơ quan.

2.7. Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương: Tham mưu, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; các Câu lạc bộ sở thích, lớp năng khiếu, hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích lành mạnh; tổ chức các hoạt động xã hội trong trường học và trên địa bàn dân cư cho thanh thiếu nhi. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi trong tỉnh. Phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng để tổ chức và phục vụ các hoạt động du lịch, lễ hội trong và ngoài tỉnh, hướng dẫn tham quan các điểm du lịch mang ý nghĩa giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân.

Tham mưu cho Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội đồng Đội trong việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng, hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, cán bộ Ban chỉ huy đội, phụ trách sao, phụ trách đội; tổ chức các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. Hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh.