Phụ nữ quân đội với nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay

Những năm gần đây, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở nên cấp bách. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu. Trên mặt trận  này, phụ nữ quân đội đã có những phương thức đấu tranh phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngay sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Quyết định số 169-QĐ/TW, ngày 07/01/2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Ban Bí thư ra Kế hoạch số 53-KH/TW, ngày 25/3/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Quyết định số 701-QĐ/QUTW, ngày 14/7/2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Quân ủy Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chỉ đạo thống nhất trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc các cấp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng Quy chế, bảo đảm trang thiết bị hoạt động, hoàn thiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội quán triệt, ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, tạo mạng lưới sâu rộng đấu tranh kiên quyết với mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, thống nhất về mặt tư tưởng, định hướng hoạt động, xây dựng quyết tâm, chỉ đạo thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả”.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Ban Phụ nữ Quân đội đã nghiêm túc nghiên cứu, ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập trang tin điện tử phụ nữ quân đội, trang “Hoa xương rồng” – nhóm đấu tranh của Lực lượng 47 trong phụ nữ quân đội, tập trung phản bác các quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; tích cực thông tin tuyên truyền quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Từ tháng 3/2020 đến nay, trang “Hoa xương rồng” đã có 1.900 thành viên duy trì hoạt động, với gần 10.000 bài viết và 90.072 bình luận. Ban Phụ nữ Quân đội đã tích cực hướng dẫn tổ chức phụ nữ các cấp trong toàn quân có phương thức đấu tranh phù hợp, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Phụ nữ Quân đội và các phòng (ban) công tác quần chúng, cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, tổ chức phụ nữ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên huấn, bảo vệ an ninh, dân vận… tổ chức lực lượng nghiên cứu, thu thập, xử lý, cung cấp thông tin thuộc bộ phận chuyên sâu các cấp; kết hợp khai thác nguồn tin ở đơn vị, địa phương, cơ sở, kịp thời nắm, đánh giá, dự báo tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trọng tâm là những thủ đoạn mới, các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ quyền biên giới, biển, đảo; dân tộc, tôn giáo; dân chủ, nhân quyền, môi trường, dân sinh; các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Ban Phụ nữ Quân đội cũng đã bám sát các sự kiện chính trị, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để biên soạn những chuyên đề chuyên sâu, tài liệu chuyên khảo, thông tin định hướng, mời các chuyên gia, nhà khoa học đến nói chuyện chuyên đề về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 5 năm qua, Ban Phụ nữ Quân đội đã xuất bản 16 đầu sách với hơn 40.000 cuốn sách,280.000 cuốn Thông tin phụ nữ quân đội, 26.000 đĩa DVD, 30.000 tờ rơi tuyên truyền, 5.000 cuốn tài liệu… Tổ chức 10 hội nghị truyền thông cấp toàn quân với gần 5.000 cán bộ, hội viên và cán bộ, chiến sĩ tham gia; chỉ đạo tổ chức phụ nữ toàn quân tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục: phát hành 4.256 pano, poster; 4.828 băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền, giáo dục tới gần 450.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân. Từ năm 2019, Ban Phụ nữ Quân đội triển khai và thực hiện tốt mô hình “Mỗi tuần một báo cáo viên”, đã thực hiện 113 lượt thông tin giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ nhằm đấu tranh sắc bén, phản bác lại những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Ban Phụ nữ Quân đội hướng dẫn các phòng (ban) quần chúng, tổ chức phụ nữ các cấp hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã lồng ghép nội dung về kỹ năng viết bài, tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đưa nội dung tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào nội dung giáo dục chính trị, thông báo thời sự cho các đối tượng; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong Quân đội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là việc định hướng tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giá trị cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; về đối tượng, đối tác; bản chất, truyền thống lịch sử, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm từ những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,…

5 năm qua, phụ nữ quân đội đã thực hiện gần 2.000 giờ giảng, tập huấn, gần 1.200 đề tài khoa học; biên soạn hơn 200 tài liệu… nhằm thống nhất nhận thức, chỉ đạo hành động cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân.

Phát huy vai trò tổ chức phụ nữ các cấp trong Quân đội, đặc biệt là khuyến khích, động viên lực lượng phụ nữ công tác tại các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, các học viện, nhà trường tổ chức các nhóm, các hội viên trực tiếp đấu tranh công khai trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Việc đấu tranh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn đơn vị, được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn quân và toàn xã hội, sức “đề kháng”, khả năng “tự miễn dịch” của cán bộ, chiến sĩ, hội viên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Một số hội viên đã cộng tác tích cực với các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ năm 2021 đến nay: phụ nữ quân đội đã tuyên truyền 16.000 tin, bài, phóng sự trên nhiều kênh truyền thông của Trung ương và địa phương; 12.000 lượt tin, bài trên các trang mạng xã hội. Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền 600 tin bài, phóng sự trên kênh Quốc phòng Việt Nam: Chương trình “Nữ Quân nhân” đã có trên 52 số phóng sự về hình ảnh nữ quân nhân; hơn 100 tin, phóng sự tại chuyên mục thời sự; 93 tin, phóng sự, phỏng vấn, chuyên đề sâu trên sóng phát thanh, 300 tin bài trên các ấn phẩm báo Quân đội nhân dân; gần 100 tin bài trên các ấn phẩm truyền thông khác…

Bên cạnh việc tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phụ nữ quân đội còn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội trí tuệ – bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng Người phụ nữ quân đội thời kỳ mới “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, phụ nữ quân đội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu khẳng định vị thế của mình. Hiện nay, có 80 nữ Phó Giáo sư, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú; gần 260 Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Trong nghiên cứu khoa học, tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ quân đội được hiện thực hóa bằng 4.471 đề tài nghiên cứu khoa học; 7.359 sáng kiến cải tiến kĩ thuật; 4.089 công trình, sản phẩm có hàm lượng tri thức cao được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản các đồng chí nữ nhà báo rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục – thể thao, các đồng chí nữ quân nhân đã kiên trì, bền bỉ khổ luyện, thi đấu giành kết quả và thành tích cao, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Đặc biệt, những nữ chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở những nơi gian khó, khốc liệt trên thế giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm rạng danh Phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Trong phòng, chống thiên tai, bão lũ và đại dịch Covid-19, phụ nữ quân đội luôn đáp ứng nhanh với yêu cầu thực tiễn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ tại biên giới, hải đảo, vùng thiên tai, bão lũ và cả trên tuyến đầu vùng tâm dịch. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước và toàn xã hội. Có nhiều đồng chí đã dũng cảm lập công xuất sắc, nhiều đồng chí đã gác lại tình cảm riêng tư, tự nguyện hoãn cưới, bố mẹ mất cũng không thể về chịu tang… hy sinh tất cả để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Có thể thấy, càng ở những nơi khó khăn, gian khổ thì càng có nhiều sự cống hiến, hy sinh của phụ nữ quân đội, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; giữ vững và tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đó là những minh chứng sinh động nhất của phụ nữ quân đội trong tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.    

Tuy nhiên, hiện nay lực lượng phụ nữ quân đội chủ yếu làm nhiệm vụ phục sẵn sàng chiến đấu; nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; sản xuất quốc phòng, doanh nghiệp, trình độ lý luận chưa cao, chưa tiếp cận kịp với công nghệ 4.0, việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế, việc phát triển Lực lượng 47 trong phụ nữ quân đội có thời điểm đạt hiệu quả chưa cao.

Từ thực tiễn phụ nữ quân đội tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, để tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Phụ nữ Quân đội và đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp ban hành các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, nội dung, biện pháp, chế độ, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công tác phụ nữ, xây dựng người phụ nữ quân đội phát triển toàn diện. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, khơi dậy khát vọng cống hiến và nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong mỗi cán bộ, hội viên. Tiếp tục nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, những gương phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc.

Hai là, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, trước hết nội bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội phụ nữ phải ổn định, tư tưởng phải thông suốt, có sự đồng thuận từ trên xuống dưới, nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, hội viên. Tổ chức phụ nữ các cấp kịp thời tham mưu xây dựng, ban hành các chế độ chính sách, nhất là các chính sách dành cho phụ nữ khó khăn, công tác ở vùng sâu, vùng xa; nắm chắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chủ động nắm, quản lý, đánh giá tình hình tư tưởng, định hướng cho cán bộ, hội viên, không để bị động, bất ngờ.  

Ba là, để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, việc phối hợp giữa phụ nữ quân đội với cơ quan chức năng của Quân đội, cơ quan Tuyên giáo, Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, cấp ủy, chỉ huy chính quyền địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng, đoàn thể chính trị – xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, kinh nghiệm hoạt động, xử lý các tình huống khi có những vấn đề phức tạp nảy sinh. Định kỳ trong từng thời gian, tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp với từng lực lượng, rút kinh nghiệm những vấn đề bất cập nảy sinh, xác định phương hướng phối hợp hoạt động trong thời gian tới, đảm bảo cho việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mang lại hiệu quả thiết thực.

Bốn là, cần phát huy vai trò hoạt động của lực lượng nòng cốt, chuyên trách công tác phụ nữ trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Muốn vậy, cần tăng cường bồi dưỡng cho những hội viên nòng cốt; tổ chức phụ nữ các cấp phải đưa nội dung đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nội dung sinh hoạt, chú trọng những vấn đề liên quan đến Quân đội, phụ nữ quân đội như bình đẳng giới, chế độ chính sách đối với nữ quân nhân…, góp phần làm thất bại mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch. 

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, chúng ta vẫn phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức rất lớn, nhất là thách thức an ninh phi truyền thống; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Sự chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị diễn ra một cách thường xuyên, liên tục, với mưu đồ ngày càng tinh vi, xảo quyệt, khó đoán định cho đến khi họ đạt được mục tiêu làm mất vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Bởi vậy, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phụ nữ quân đội với chức năng, nhiệm vụ của mình phải xác định là một trong những lực lượng quan trọng. Tổ chức phụ nữ các cấp trong Quân đội và bản thân từng hội viên cần phải nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đánh bại những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để tham gia hiệu quả trên mặt trận đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Ban Phụ nữ Quân đội, các phòng (ban) công tác quần chúng, tổ chức phụ nữ các cấp và hội viên phụ nữ trong Quân đội cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; về đối tượng, đối tác; bản chất, truyền thống lịch sử, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm từ những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội, nội bộ các tổ chức phụ nữ,… nhằm thống nhất nhận thức, chỉ đạo hành động cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong từng cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tổ chức lực lượng nòng cốt chuyên sâu đấu tranh công khai trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Bám sát các sự kiện chính trị, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để chủ động mời các chuyên gia, nhà khoa học tuyên truyền, định hướng tạo điều kiện cho các cán bộ, hội viên đấu tranh trên internet, mạng xã hội.

Thứ ba, tổ chức phụ nữ các cấp cần chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng, người chỉ huy tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, không để đột biến xảy ra. Thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm, phức tạp; tổ chức trao đổi, đối thoại với những hội viên có nhận thức khác với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội tạo sự nhất trí, đồng thuận, hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

Thứ tư, cần phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng  trong Quân đội, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Quân đội với cơ quan chức năng của  địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng, đoàn thể chính trị – xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, kinh nghiệm hoạt động, xử lý các tình huống khi có những vấn đề phức tạp nảy sinh. Tổ chức phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị quân đội cần xây dựng chương trình, quy chế hoạt động với hội phụ nữ địa phương nơi đóng quân để phối hợp hoạt động, trong đó có các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Định kỳ trong từng thời gian, tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp với từng lực lượng, rút kinh nghiệm những vấn đề bất cập nảy sinh, xác định phương hướng phối hợp hoạt động trong thời gian tới, đảm bảo cho việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ năm, tổ chức hội phụ nữ cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, động viên hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đội ngũ cán bộ hội cần thể hiện vai trò đầu tàu gương mẫu, tích cực học tập, trau dồi kỹ năng công tác hội để công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực. Đối với hội viên phụ nữ cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội; nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng người phụ nữ quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Phát huy vai trò của mình, phụ nữ quân đội luôn chủ động, cùng với các lực lượng khác trong Quân đội tiên phong, đi đầu trên mặt trận này, góp phần làm thất bại mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Sưu tầm 

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments