Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu

90 năm qua, kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, bảo đảm lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi gian nan thử thách, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Đây là vấn đề có tính quy luật tất yếu của Đảng Cộng sản – Đảng của giai cấp công nhân – với tư cách Đảng cầm quyền.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự phát triển bùng nổ của internet, các mạng xã hội toàn cầu; những vấn đề nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường, đặc biệt các thế lực thù địch, phản động ra sức chống phá ta bằng các biện pháp tinh vi, quyết liệt, trong khi đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn những mặt hạn chế, bất cập. Vì vậy, Đảng ta xác định phải tiếp tục coi xây dựng Đảng là “nhiệm vụ then chốt”, trong đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch chính là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước.

Những năm vừa qua, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh vẫn có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta trên nhiều lĩnh vực. Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã chỉ rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân,…”.

Năm 2020 – năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước, cả tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra; chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng chính là thời điểm mà các thế lực thù địch, phần tử phản động tăng cường âm mưu, hoạt động chống phá, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, trong đó tập vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự Đại hội,…

Sưu tầm 

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments