Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong cuộc sống đời thường bằng lời nói, hành động thực tế

Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra đường lối đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, trước thực trạng phong trào cách mạng thế giới lâm vào khủng hoảng thoái trào, Liên bang Xô- Viết tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cùng với đó là những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường khiến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong cuộc sống đời thường, bằng lời nói, hành động thực tế là yêu cầu cấp bách, tác động sâu sắc đến sự tồn vong của Đảng.

Trên thực tế, thế lực thù địch chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hết sức quyết liệt, với âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, nhưng không mấy ai biết được đó là ai, nó ở đâu. Bởi vậy, “thế lực thù địch” ở đây như kẻ thù “vô hình”. Vấn đề trở nên nan giải ở chỗ: Những quan điểm, luận điểm sai trái, thù địch lại thâm nhập vào tư duy, nhận thức, lời nói, việc làm thường ngày của không ít cán bộ, đảng viên. Trong đời sống thường ngày, không ít cán bộ, đảng viên phủ nhận đường lối của Đảng, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận thành quả cách mạng, ca ngợi hết lời chủ nghĩa tư bản một cách hết sức hồn nhiên trước quần chúng, thậm chí ngay trên bục giảng. Tôi từng được nghe một vị giáo sư khi giảng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã nhận định: Phải chăng sứ mệnh lãnh đạo cách mạng phải là giai cấp “công nhân cổ cồn”. Vị giáo sư đó không biết rằng “công nhân cổ cồn” được nhắc đến trong các tác phẩm kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin là những kẻ phản bội tiếp tay cho giai cấp tư sản. Lênin gọi đó những “con chó giữ nhà cho giai cấp tư sản”.

Không ít giảng viên khi thuyết giảng về chủ nghĩa Mác-Lênin lại “trấn an” học viên: Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin hết sức khô khan, sơ cứng nên mong mọi người cố gắng tập trung lắng nghe. Họ đã quên rằng: Bản chất Học thuyết Mác-Lênin là cách mạng và khoa học, trang bị thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn nhận thức, cải tạo thế giới và giải phóng con người. Vận dụng Học thuyết Mác-Lênin, giai cấp công nhân, nhân dân lao động nhiều quốc gia dân tộc đã vùng lên làm cuộc cách mạng lật đổ ách thống trị, áp bức của giai cấp thống trị, tự giải phóng mình, xây dựng xã hội mới, trong đó nhân dân được làm chủ thực sự. Trên hành trình tìm đường cứu nước, khi gặp ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã sung sướng, reo lên: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Từ đó, vận dụng những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. Chỉ những ai không nhận thức đúng, phương pháp tiếp cận, nghiên cứu lý luận Mác – Lênin lệch lạc mới cho rằng đó là lý luận khô khan, sơ cứng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng-yêu cầu cấp bách, tác động sâu sắc đến sự tồn vong của Đảng.

Trong đời sống xã hội, hiện tượng cán bộ, đảng viên phủ nhận đường lối, kết quả cải cách ruộng đất ở miền Bắc, đồng thời ca ngợi hết lời chủ trương, kết quả cải cách ruộng đất của chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam. Thực tế cho thấy, lãnh đạo thực hiện cải cách ruộng đất, Đảng ta tiến hành thận trọng, chặt chẽ. Khi phát hiện sai lầm trong quá trình tổ chức, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công khai nhận lỗi trước đồng bào cả nước và cương quyết sửa sai. Đánh giá về cải cách ruộng đất, Đảng ta khẳng định: Cuộc cải cách ruộng đất giành được thắng lợi to lớn, đánh đổ hoàn toàn giai cấp địa chủ phong kiến, mang lại ruộng đất cho nhân dân, thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”, mơ ước ngàn đời của nông dân. Còn ở miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm đã thực hiện thu lại ruộng đất của nông dân, trả lại cho địa chủ, đẩy đa số nông dân miền Nam vào tình cảnh không có ruộng đất, phải làm thuê, cuốc mướn.

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kiên định lý tưởng cách mạng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đề ra đường lối chung đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội: “Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Đường lối chung Đại hội IV là chỉnh thể thống nhất khái quát quy luật chung quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp, sản xuất nhỏ là phổ biến. Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc sau đó, Đảng ta đều khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối Đại hội IV của Đảng. Thế nhưng, không ít cán bộ, đảng viên lại lớn tiếng phê phán, cho rằng đó là đường lối sai lầm. Lập luận, phân tích của họ hoàn toàn thể hiện là họ không hề biết nội dung đường lối chung của Đại hội IV là gì, nhưng cứ phê phán, phủ nhận một cách hồn nhiên.

Có cán bộ chủ trì tổ chức đảng, khi được đảng viên góp ý về biện pháp đề ra đang trái với pháp luật hiện hành, cán bộ đó không tiếp thu, mà hùng hồn tuyên bố: Tôi chỉ thực hiện Điều lệ Đảng, không cần biết điều luật nào hết. Cán bộ đó không biết rằng: Pháp luật là thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính Điều lệ Đảng quy định rất rõ: Đảng viên phải gương mẫu chấp hành Điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cũng có cán bộ khi gặp vấn đề cần giải quyết chỉ thấy nêu hiện tượng, không thấy bản chất vấn đề. Nhưng khi được người khác chỉ ra thì lại gạt phắt đi và tuyên bố hùng hồn: Tôi chỉ cần biết hiện tượng như thế, không cần biết bản chất. Người cán bộ đó đã quên nguyên tắc vận dụng mối quan hệ cặp trù bản chất – hiện tượng.

Cuộc sống đời thường nhiều lắm chuyện như nêu trên. Đó là biểu hiện sinh động của sự suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây tác hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cán bộ, đảng viên. Chính vì thế, tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ta chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…

“Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai thù địch cần phải thực hiện bằng những lời nói, hành động thực tế của mỗi người”.

Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai thù địch cần phải thực hiện bằng những lời nói, hành động thực tế của mỗi người. Thực hiện điều đó cần triển khai đồng bộ những nhóm giải pháp đó là: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý đảng viên; phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi nhóm giải pháp có vị trí, ý nghĩa, vai trò khác nhau, song có mối quan hệ biện chứng không thể tách rời, nhóm giải pháp này là mục đích, là nội dung, là biện pháp của nhóm giải pháp kia và ngược lại. Vì vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trở thành hiện thực trong cuộc sống đời thường bằng những lời nói, hành động thực tế hằng ngày cần vận dụng đồng bộ, sáng tạo các nhóm giải pháp nêu trên, không tuyệt đối hóa, không xem nhẹ bất cứ giải pháp nào. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong cuộc sống đời thường, bằng lời nói, hành động thực tế là mệnh lệnh trái tim mỗi người cộng sản.

Sưu tầm

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments