Đoàn khối các cơ quan tỉnh phú thọ: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn trong khối các cơ quan tỉnh

Hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn là toàn bộ những hoạt động mà tổ chức cơ sở Đoàn tiến hành thực hiện nhằm giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, cũng như những yêu cầu của bản thân tổ chức Đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn chính là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ hiện nay có 44 cơ sở đoàn trực thuộc (trong đó có 30 chi đoàn cơ sở và 14 đoàn cơ sở) với hơn 3000 đoàn viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai nhiều giải pháp trên từng mặt, lĩnh vực, nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. 100% các cơ sở đoàn đăng ký xây dựng “Chi đoàn mạnh”; 100% đoàn viên duy trì hoạt động “Chương trình rèn luyện đoàn viên, giai đoạn 2018 – 2022”; thành lập câu lạc bộ “Cán bộ, công chức trẻ”; nhân rộng mô hình “Tổ chức sinh hoạt ghép” ở một số cơ quan, đơn vị ít đoàn viên thanh niên; đưa phong trào dân ca, dân vũ, khiêu vũ là một nội dung rèn luyện kỹ năng trong các kỳ sinh hoạt chi đoàn… Công tác tổ chức được kiện toàn kịp thời, chất lượng đoàn viên được nâng cao, các phong trào được triển khai đều khắp trong các tổ chức cơ sở Đoàn và ngày càng được quan tâm, chú trọng; đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục – thể thao…; công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được Đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác Đảng, cơ quan, đơn vị…

Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song thực tế, hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định: Lực lượng đoàn viên mỏng, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn chưa đồng đều, vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên của một số cán bộ đoàn còn hạn chế. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao, tình trạng ít tham gia sinh hoạt Đoàn, thờ ơ với hoạt động của Đoàn vẫn còn diễn ra. Sự quan tâm của một số cấp ủy dành cho công tác thanh niên chưa thực sự đáp ứng với tình hình hiện nay…

Đứng trước thực trạng đó, để đổi mới nổi dung, phương thức cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong thời gian tới, các cơ sở đoàn trong Khối cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục sắp xếp lại mô hình tổ chức Đoàn thanh niên phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên mà trọng tâm là xây dựng ban chấp hành đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; vững về kỹ năng, nghiệp vụ; có lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; thực hiện tốt công tác đoàn vụ, đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý đoàn viên… theo quy định của Điều lệ Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên nòng cốt; thường xuyên tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao giác ngộ lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của người đoàn viên. Tổ chức cơ sở Đoàn cần động viên đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xã hội, kiến thức tin học, ngoại ngữ, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu giải quyết công việc và chủ động hội nhập quốc tế; đưa nội dung trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ vào sinh hoạt chi đoàn hàng tháng. Bên cạnh đó, tổ chức cơ sở Đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên dương điển hình tiên tiến, đồng thời phản ánh, tố giác các hành vi thiếu ý thức để cùng chung tay xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, thế hệ đoàn viên, thanh niên đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn, tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng định kỳ để quán triệt, phổ biến các nội dung chủ điểm, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; gắn hoạt động của Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, phù hợp, cần lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình làm chủ đề chính để đoàn viên thảo luận, bàn bạc và cùng thực hiện. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong các buổi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn. Tích cực đề xuất các sáng kiến cải tiến mô hình, phương pháp làm việc hiệu quả, thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện việc xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn “3 chủ động”: Chủ động nắm bắt tình hình thanh niên; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ…

Thứ ba, tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền nhận thức rõ vai trò của tổ chức cơ sở Đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để tham mưu cơ chế, chính sách tạo nguồn lực thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cơ quan, đơn vị; huy động tốt các nguồn lực xã hội hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

 Có thể khẳng định, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn các cấp nói chung và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ nói riêng. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự cộng hưởng của nhiều yếu tố và sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp bộ đoàn, trong đó có sự tham gia hưởng ứng, chung tay xây dựng tổ chức của mỗi đoàn viên thanh niên, sự đồng tình, ủng hộ của cả xã hội.Song song với yếu tố phong trào cần hướng tới tính thiết thực và hiệu quả hơn để tạo nên sự bền vững. Có như vậy các hoạt động của Đoàn mới thực sự “sống” trong lòng mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên và tổ chức cơ sở Đoàn mới thực sự là cánh tay đắc lực trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh./.

(Cán bộ Đoàn của Khối các cơ quan tỉnh đang phổ biến kỹ thuật chăm sóc cây hoa cúc tại xã Mỹ Lung – huyện Yên Lập)

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments