Phú Thọ tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn  “V/v tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)”, xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chủ động tham mưu, thực hiện tốt việc bồi dưỡng, bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng; tạo phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện; triển khai sâu rộng các phong trào, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú để được giới thiệu, kết nạp Đảng.

Các cơ sở Đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng

Lễ trao danh dách ĐV ưu tú cho cấp ủy Đảng tại Đoàn xã Lang Sơn –Hạ Hòa

     Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, 21/21 huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động tham mưu đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho các hoạt động của Đoàn, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú, xây dựng chỉ tiêu, đề xuất phương hướng phát triển Đảng. Mặt khác, các đơn vị thường xuyên chú trọng tổ chức duy trì các phong trào hoạt động của đơn vị tạo điều kiện môi trường tốt cho đoàn viên thanh niên rèn luyện phấn đấu và trưởng thành, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam toàn tỉnh có 577 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó địa bàn dân cư là 325 đoàn viên, trường học 3 đoàn viên, khối công chức viên chức 176 đoàn viên, khối doanh nghiệp 48 đoàn viên, khối lực lượng vũ trang 25 đoàn viên.

Việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Ban Tổ chức – Kiểm tra

SHARE