Tỉnh đoàn Phú Thọ: Kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 15 – HD/TU ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với  tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Hướng dẫn số 24 – HD/ĐUK ngày 26/11/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với  tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, ngày 20/12/2019,  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đoàn năm 2019. Đến dự  Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy và ĐUK các cơ quan tỉnh Phú Thọ; thành phần tham dự Hội nghị kiểm điểm có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý

          Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2019.

          Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh đoàn, trong đó nêu bật một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại Đảng bộ trong năm 2019: việc lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị trong Đảng bộ được thực hiện tốt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác có nhiều đổi mới, sáng tạo được các cấp, các ngành ghi nhận; nhiều mô hình, cách làm mới được triển khai, nhân rộng; Trong năm, các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm năm 2018 đã được tập trung làm rõ, những hạn chế cơ bản đã khắc phục được. Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ như: Công tác tổ chức hoạt động Đoàn – Đội trên địa bàn dân cư tại một số cơ sở đoàn còn chưa hấp dẫn, chưa thực sự thu hút Đoàn viên, thanh thiếu niên; Công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ còn lúng túng.

Kiểm điểm cá nhân các đồng chí UV BCH Đảng bộ, UV BTV Tỉnh đoàn

Hội nghị đã đề ra một số trọng tâm công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới như: Đẩy mạnh triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm việc bồi dưỡng các gương điển hình tập thể, cá nhân; tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục các khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 (khóa XII); tiếp tục đổi mới, sáng tạo các giải pháp, mô hình, hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi toàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; quan tâm công tác xây dựng tổ chức, kiện toàn bộ máy nhân sự Đảng bộ trong thời gian tới…

Tại Hội nghị, từng đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh đoàn và Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tự kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị đã biểu quyết việc đề nghị xếp loại mức chất lượng đối với tập thể BCH Đảng bộ Tỉnh đoàn, tập thể BTV Tỉnh đoàn, đồng thời lấy ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý đảm bảo đúng quy trình, quy định./.

 

Văn phòng Đảng uỷ Tỉnh đoàn

 

 

 

 

SHARE