Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhân Ngày pháp luật năm 2019

Ngày 8/11/2019, Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo đồng loạt các Chi đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biển pháp luật; phổ biến tình hình chính trị, những tin nóng cho đông đảo chiến sĩ, thanh niên.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với quản lý tư tưởng bộ đội là một nội dung, giải pháp được thực hiện tích cực, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác tư tưởng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác này bằng nhiều nội dung, biện pháp phù hợp. Hằng quý, tháng, các tổ chức đảng đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời bổ sung nội dung, chương trình tổ chức thực hiện. Chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cụ thể hóa nghị quyết, đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện. Phòng Chính trị phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cũng như tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng, quản lý, dự báo tư tưởng; duy trì nền nếp, chế độ phản ánh, báo cáo theo phân cấp để kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện nhận thức lệch lạc, hành vi tiêu cực, vi phạm kỷ luật và tư cách quân nhân.


Chi đoàn Đại đội 20, ĐCS Phòng Tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật

Nhận được sự chỉ đạo của Đảng ủy nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019, Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc các Phòng, đơn vị. Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, bảo đảm phong phú về nội dung, sinh động về hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện. Các Chi đoàn chú trọng phát huy những hình thức tuyên truyền, giáo dục có hiệu quả cao, như: “Mỗi ngày học một điều luật”, thi tuyên truyền viên trẻ, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị – tư tưởng, câu lạc bộ chiến sĩ, sinh nhật chiến sĩ, văn hóa, văn nghệ, thể thao,… nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, nâng cao kiến thức văn hóa, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng, xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mạnh Tuấn – Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh

SHARE