Cẩm Khê: Tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 dành cho Đoàn viên thanh niên và cán bộ Đoàn

Thực hiện Kế hoạch số 16- KH/TĐTN-BTG ngày 28/02/2019 của BTV Tỉnh Đoàn Phú Thọ về học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. BTV Huyện đoàn đã xây dựng Kế hoạch số 04- KH/HĐTN, ngày 14  tháng 03 năm 2019 về “Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh năm 2019”.

          Ngày 22/4/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn  phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Khê tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho 130 đoàn viên thanh niên và cán bộ Đoàn.

Toàn cảnh hội nghị

              Tại Hội nghị đã triển khai đến cán bộ Đoàn các cấp  nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”, triển khai kế hoạch học tập chuyên đề của BCH Đoàn các cấp; Xây dựng và phổ biến các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, ĐVTN trong đó đặc biệt nêu cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy vai trò công tác dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi; bám sát cơ sở, thường xuyên đối thoại, gần gũi, đoàn kết quy tụ ĐVTN.

              Đối với đoàn viên thanh niên triển khai nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, triển khai tổ chức, thực hiện các phong trào hành động cách mạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nội dung trong Chương trình hành động của Đoàn, Hội cụ thể theo từng khối đối tượng : Khối trường học, thanh niên nông thôn, thanh niên khối hành chính sự nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang…

              Trong thời gian tới, BTV Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập chuyên đề thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn.

Tổ thông tin Huyện đoàn Cẩm Khê

SHARE