Tam Nông: Học tập 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”

Vừa qua, Huyện đoàn Tam Nông tổ chức lớp học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên”“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Tham gia học tập có 80 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trong huyện. Các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- UV Ban thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt những nội dung cô đọng, súc tích và ý nghĩa nhất về  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên; trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã đi sâu phân tích, phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hình ảnh Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- UV Ban Thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện quán triệt các nội dung học tập

 Bên cạnh việt phân tích những vấn đề lý luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi nội dung phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên và trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của các đoàn viên, thanh niên qua cách hình ảnh, các mô hình, các tấm gương về phát huy dân chủ, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong thời đại hiện nay.

 Hội nghị học tập chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị của các đồng chí đoàn viên, thanh niên từ đó các đồng chí ĐVTN sẽ tích cực tham gia phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên; phát huy trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong công việc, sinh hoạt của bản thân với địa phương, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác.

 

Trần Hưng- Huyện đoàn Tam Nông

SHARE