Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức Sở KH- ĐT tích cực nêu gương trong việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Vĩnh Hà

PTĐT – Nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao, năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 08-QĐi/TW, trong đó, đề cập 8 điều mà các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ 8 điều phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống, tập trung vào những khuyết điểm, yếu kém, bức xúc trong xã hội do cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu gây ra; việc nêu gương không chỉ tự thân cán bộ, đảng viên, mà còn trong quan hệ đối với người thân, gia đình, đối với công việc, tập trung vào các vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân…

Xác định việc nêu gương là trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản, Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo nghiên cứu 2 đề tài khoa học: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đề xuất giải pháp nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trên cơ sở đó ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, xác định rõ các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết TW4 (khoá XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch hành động; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện trách nhiệm nêu gương… Ban hành quy định chuẩn mực và hệ thống tiêu chí đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối các cơ quan tỉnh, với 5 tiêu chí, 20 nội dung cụ thể… Đồng thời, chỉ đạo 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng, rà soát, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng, nhân rộng 182 mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm, hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện các nội dung nêu gương, coi đó là tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong Khối đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, nhân dân tin tưởng.  Đặc biệt, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, 96% cán bộ, đảng viên trong Khối có trình độ chuyên môn đại học, trên đại học; trên 58% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Hàng năm, có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 13% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt Quy định số 101, 55, 08-QĐ/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đưa nội dung nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Tiếp tục nhân rộng, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là  người đứng đầu cấp ủy cơ sở.

                                                      (Nguồn Báo Phú Thọ)    

SHARE