Tam Nông: Hội nghị Học tập 6 Bài học Lý luận chính trị và bàn giao ĐVTN về sinh hoạt hè tại khu dân cư, triển khai kế hoạch thanh niên tình nguyện hè năm 2019

          Ngày 27/5/2019, Huyện đoàn Tam Nông tổ chức Hội nghị học tập 6 Bài học Lý luận chính trị và bàn giao ĐVTN về sinh hoạt tại khu dân cư, triển khai kế hoạch thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Duyên- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư huyện đoàn Tam Nông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Huyện đoàn; các đồng chí Bí thư các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện.

          Tại Hội nghị, 63 đồng chí cán bộ, ĐVTN đã được học tập 6 Bài học Lý luận Chính trị sửa đổi, qua đó các đồng chí tham dự hội nghị đã nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 6 bài học: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

          Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.

Toàn cảnh hội nghị

          Cũng tại Hội nghị, BTV Huyện đoàn Tam Nông đã tổ chức bàn giao ĐVTN về sinh hoạt tại khu dân cư, triển khai kế hoạch thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận, theo dõi, đánh giá, nhận xét, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt hè và hoạt động tình nguyện trên địa bàn dân cư cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, đề nghị Đoàn các xã, thị trấn tích cực triển khai các hoạt động hè cho ĐVTN, TNNĐ tham gia và tiếp tục triển khai 6 Bài học Lý luận chính trị sửa đổi cho ĐVTN.

 

Trần Hưng- Huyện đoàn Tam Nông

SHARE