Trường Đại học Hùng Vương: Hội nghị học tập 6 bài học lý luận chính trị gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ngày 2510/219, Đảng ủy trường Đại học Hùng Vương tổ chức lễ khai giảng học tập các bài học lý luận chính trị sửa đổi gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu, Văn phòng Đảng ủy; Lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường cùng 200 đoàn viên, sinh viên nhà trường.

(Toàn cảnh Hội Nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Anh – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Trường Đại học Hùng Vương cho lớp học. Lớp học nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 6 bài học: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.

Đoàn trường Đại học Hùng Vương

SHARE