Đoàn Công ty Supe: Hội nghị Sơ kết “Tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 – 2022”

Thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2021 và Hướng dẫn số 17 – HD/TĐTN-TCKT ngày 30/8/2018 của BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ về “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 2022″, Hướng dẫn số: 45-HD/ĐTN ngày 13/9/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty về việc “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 – 2022”. Ngày 20/7/2021, Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức Hội nghị Sơ kết “Tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 – 2022”.

Tại Hội nghị, BTV Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức đánh giá việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 – 2022, cụ thể như sau:

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty đã ban hành Hướng dẫn số: 45-HD/ĐTN ngày 13/9/2018  về việc “Hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 – 2022” để tổ chức triển khai tới các đơn vị.

Hàng năm, Đoàn Thanh niên Công ty giới thiệu cho gần 150 đồng chí đoàn viên từ 30 tuổi trở xuống về tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú

Sau mỗi hoạt động Đoàn, nơi tiếp nhận sinh hoạt của đoàn viên cũng thực hiện việc đánh giá theo yêu cầu của Đoàn viên hoặc yêu cầu của Đoàn Thanh niên Công ty. Việc đánh giá khách quan, trung thực; qua thời gian triển khai 100% Đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú đều được đánh giá Đạt.

Việc triển khai đạt được một số thành công nhất định tuy nhiên vẫn còn tồn tại không ít những khó khăn, hạn chế như:

Công tác chỉ đạo ở một số Đoàn cơ sở, chi đoàn vẫn chưa quyết liệt, việc tổ chức đăng ký, bàn giao lực lượng còn thiếu đồng bộ, đôi khi mang tính hình thức đối phó. Các đoàn cơ sở chưa có nhiều giải pháp tích cực trong việc tuyên truyền, triển khai, thiếu tích cực trong việc theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả sinh hoạt của đoàn viên.

Công tác đánh giá đôi lúc còn nể nang, không sát với thực tế.

Một số Đoàn viên chưa nhận thức rõ, không thực hiện đăng ký, hoặc đăng ký nhưng không tham gia sinh hoạt do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan như: không sắp xếp được thời gian, do bận làm thêm, chưa có cơ chế ràng buộc, chưa nhận thức rõ vai trò của Đoàn viên đối với các hoạt động của địa phương, xã hội. Thời gian làm việc của Đoàn viên đôi lúc chưa phù hợp với việc tham gia các hoạt động tại địa phương, cơ sở.

Một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn trên như thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng, làm rõ tầm quan trọng, lợi ích của việc sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú.

Xây dựng công cụ triển khai, đánh giá, quản lý Đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú.

Ứng dụng công nghệ thông tin, trong việc tuyên truyền, triển khai, đánh giá.

Gắn kết với Đoàn tại địa phương trong việc tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt hấp dẫn, đáp ứng được yêu cầu của địa phương, xã hội và nhu cầu của Đoàn viên.

Hình ảnh Hội nghị:                                              

Tin, Ảnh: Xuân Thành – Đoàn Công ty Supe

SHARE