Phú Thọ: Tích cực đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ, tôn giáo phát triển kinh tế

Nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, giai đoạn 2019 – 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn phối hợp với PGD NHCSXH huyện thẩm định dự án và hướng dẫn chủ dự án thực hiện quy trình thủ tục lập hồ sơ vay vốn của Dự án 120 để phát triển kinh tế, đặc biệt các mô hình phát triển kinh tế trong thanh  niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ, tôn giáo. Theo đó trong năm 2020, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ đã hỗ trợ được 02 mô hình thanh niên dân tộc phát triển kinh tế đó là:

Mô hình chăn nuôi bò 3B thương phẩm của đồng chí Đặng Đình Hợp (Dân tộc Dao) ở Khu Hạ Thành,Tân Lập, Thanh Sơn, Phú Thọ, với số vốn được BTV Tỉnh đoàn hỗ trợ cho vay là 53 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, kết hợp với nguồn vốn tự có của gia đình, Hợp đã đầu tư cho sản xuất kinh doanh mô hình là chăn nuôi bò 3B thịt thương phẩm. Mô hình chăn nuôi bò thương phẩm của gia đình Hợp đã từng bước phát triển nuôi bình quân 20 con bò thịt/lứa. Mỗi năm thu về khoảng 150 đến 200 triệu đồng.

(Hình ảnh: Mô hình chăn nuôi bò 3B thương phẩm của đồng chí Đặng Đình Hợp)

Mô hình kinh tế “Đồi rừng kết hợp với chăn nuôi” của đồng chí Bùi Duy Hưng (Dân tộc Mườngở Khu Đồng Đằm – xã Thắng Sơn, với số vốn được BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ đã hỗ trợ cho vay là 70 triệu đồng nguồn vốn vay giải quyết việc làm, Hưng đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn thịt duy trì số lượng hơn 50 con và tận dụng thức ăn từ phụ phẩm sản xuất nông nghiệp dẫn đến chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận tăng. Bên cạnh đó Hưng còn phát triển trồng chè xen lẫn bưởi Diễn và bưởi da xanh; trồng thử hơn 150 cây Mít lai xen lẫn cây Dứa. Tổng thu nhập của mô hình trang trại chăn nuôi, đồi rừng lên đến từ 220-280 triệu đồng/năm.

(Hình ảnh: Mô hình kinh tế “Đồi rừng kết hợp với chăn nuôi” của đồng chí Bùi Duy Hưng)

Nhờ có sự hỗ trợ vốn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ để phát triển kinh tế mà đến nay mô hình của các đồng chí đã phát triển mạnh, giải quyết được việc làm cho hơn 10 lao động là thanh niên dân tộc thiểu số tại địa phương.

Ban Phong trào Tỉnh đoàn

                                                 

SHARE