Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho Đoàn viên thanh niên

Thực hiện chương trình, công tác đoàn thanh niên năm 2020, ngày     , Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức “Tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn”.

(Quang cảnh buổi tuyên truyền)

Tại Hội nghị, các ĐVTN được tuyên truyền về một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 – Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 – Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động”… và một số Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI.

Qua hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã có cơ hội tiếp cận với các chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước, các hoạt động Đoàn. Từ đó, nâng cao được hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của mỗi ĐVTN trong việc học tập, xây dựng và bảo vệ nền tảng Đảng và phong trào Đoàn thanh niên.

Nguyễn Kỳ, ĐTN Công an tỉnh

SHARE