Đoàn Trường Đại học Hùng Vương: Tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Thực hiện chương trình, công tác đoàn thanh niên năm 2020, ngày 27/5, Đoàn thanh niên Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức “Tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn”.

(Quang cảnh hội nghị)

Tại Hội nghị, các ĐVTN được tuyên truyền về một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 – Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 – Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động”… và một số Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI.

(ĐVTN đóng góp ý kiến)

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp các đoàn viên, thanh niên trong trường nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng về những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Thành Vinh, Đoàn trường ĐH Hùng Vương

SHARE