Đoàn trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị: Học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Thực hiện Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022, ngày 13/5/2020, Đoàn trường Đại học Hùng Vương đã tiến hành tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt và tuyên truyền về nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

(Quang cảnh hội nghị)

Tại Hội nghị, các ĐVTN đã được nghe BCV trình bày các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và các kết luận, Đề án của Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Kết luận số 03-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 30/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018-2022; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022; Thông báo số 171-TB/TWĐTN-TNTH, ngày 29/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi.
(Quang cảnh hội nghị)
Việc triển khai các Kết luận, Đề án, Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp cơ sở Đoàn – Hội, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Đề án; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Đề án nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.
Thành Vinh
SHARE