Huyện đoàn Tam Nông tích cực xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”

Thực hiện Hướng dẫn BTV tỉnh Đoàn Phú Thọ, BTV huyện Đoàn Tam Nông đã ban hành Hướng dẫn số 11-KH/ĐTN ngày 26/09/2018 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc xây dựng mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động trong đó tập chung vào 3 tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị, Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan”.
Qua thời gian triển khai mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động đã đem lại một số hiệu quả tích cực trên các mặt công tác cụ thể như:
– Đối với việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị: BTV huyện Đoàn thành lập chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên, chỉ đạo 12/12 xã, thị trấn thành lập 12 trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, thông qua các trang mạng xã hội sẽ giúp cán bộ, ĐVTN nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐVTN.
– Đối với việc chủ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên.
– Đối với việc chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan: Chủ động tham mưu cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với
chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy khu dân cư trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao.
Một số hình ảnh triển khai mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động
Huyện đoàn Tam Nông
SHARE