Thanh Thủy: Học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

    Ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Thủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng và các Nghị quyết, kết luận, chương trình của BCH, BTV trung ương Đoàn.

    Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn cùng các học viên là các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh Hội nghị)

    Tại Hội nghị, các Học viên được học tập, quán triệt một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 – Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 – Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động”… và một số Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 – Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 – Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022”

    Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, giúp các học viên là cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Đức Anh-Huyện đoàn Thanh Thủy

 

 

SHARE