Phú Thọ: Tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp công tác dân tộc, tôn giáo 2020

Trong những năm qua xác định công tác dân tộc, tôn giáo là một bộ phận có vị trí quan trọng trong mặt trận tập hợp và đoàn kết thanh niên, vì vậy nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo đã đặt ra cho tổ chức Đoàn, Hội phải tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả.

          Ngày 17/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về công tác dân tộc, tôn giáo, thu hút được 72 học viên là các bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện tham gia. Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, định hướng cho cán bộ Đoàn – Hội về tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, một số tôn giáo phổ biến hiện nay, quan điểm, chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta và đặc biệt giới thiệu các mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc và thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu tham gia phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa dân tộc, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ Đoàn, Hội các cấp nâng cao kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo; phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn, Hội trong tình hình hiện nay.

Ban Phong trào

SHARE